StudyTrack | Privacyverklaring

juni 2014

1. Algemeen

 • Teneinde gebruik te kunnen maken van diverse diensten van de StudyTrack B.V. ("StudyTrack"), vraagt StudyTrack zowel het huiswerkinstituut waarmee StudyTrack een overeenkomst sluit, als de gebruiker van de diensten om een aantal gegevens te verstrekken. StudyTrack gaat zorgvuldig om met deze gegevens en houdt zich in alle gevallen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • StudyTrack B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat de gegevensverwerkingen van StudyTrack binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
 • Deze privacy verklaring is van toepassing op alle producten en diensten van StudyTrack maar is hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier (als werknemer van het huiswerkinstituut, leerling, of ouder/verzorger)  gebruiken omdat bedrijfsgegevens niet vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

2. Registratie en verwerking van gegevens

 • StudyTrack vraagt ieder huiswerkinstituut om zich te registreren, waarna een account wordt aangemaakt. In de meeste gevallen zullen bedrijfsgegevens worden gevraagd en verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst (denk aan verlening van toegang en facturatie).
 • Elk instituut krijgt een eigen account dat alleen voor de bestemmeling(en) zichtbaar is. Instituten kunnen zelf bepalen wie ze toegang geven (ouders, begeleiders, mentoren).
 • Indien de bedrijfsgegevens niet blijken te kloppen of onvolledig zijn, zal StudyTrack het account deactiveren en contact opnemen met het instituut dat zich wilde registreren.
 • Bedrijfsgegevens kunnen ook persoonsgegevens bevatten, bijvoorbeeld wanneer een huiswerkbegeleider, leerling of ouder zich aanmeldt.
 • StudyTrack zal deze persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en voor het regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, interessante aanbiedingen of ander soort onderwijsinhoudelijke informatie.

 

3. Gegevens verstrekking aan derden

 • Persoonsgegevens zullen nooit zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst die met StudyTrack is gesloten.
 • Het is mogelijk StudyTrack persoonsgegevens op grond van een verplichting in verband met de geldende wet- en regelgeving aan een derde dient te verstrekken. De persoonsgegevens worden dan uitsluitend verstrekt indien duidelijk is dat deze wettelijke verplichting daadwerkelijk bestaat.
 • StudyTrack behoudt het recht om persoonsgegevens aan de autoriteiten te verstrekking in geval van een vermoeden van fraude of misbruik van haar diensten.

 

4. Invoer gegevens gebruikers

 • Ieder huiswerkinstituut is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die worden ingevoerd bij het eigen account van StudyTrack. StudyTrack is daarvan slechts de bewerker in de zin van de Wet ter bescherming van persoonsgegevens.
 • Ieder huiswerkinstituut dient vragen van personen die  toegang is verleend tot StudyTrack, met betrekking tot hun inloggegevens, zelf af te handelen. Wijzigingen en correcties van dergelijke gegevens dient een huiswerkinstituut zelf door te voeren.

 

5. Analse van gegevens en cookies

 • De gegevens die ontstaan bij het aanklikken van informatie op onze websites of door uitwisseling van informatie tussen de websites ten behoeve van de diensten van StudyTrack en de computer van degene die deze informatie aanklikt (door middel van bepaalde tekstbestandjes, zgn. cookies) geeft StudyTrack informatie die van belang is voor de verbetering en ontwikkeling van producten en diensten, zoals de optimalisering van de website. Deze informatie ontleent StudyTrack aan de analysering van deze gegevens die overzichten opleveren die niet in verband staan met individuele gebruikers. Informatie op basis van deze samengestelde informatie kan ter beschikking gesteld worden aan derden. Deze informatie zal echter nooit herleidbaar zijn tot individuele personen en persoonlijk gebruik kan daaruit niet worden afgeleid.
 • Cookies worden tevens gebruikt om gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoeven die gegevens dan niet opnieuw te worden ingevoerd.
 • De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om vooraf te melden wanneer een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website en diensten van StudyTrack beperken.

 

6. Webistes van derden

 • Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van StudyTrack zijn verbonden.
 • SudyTrack kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan.
 • StudyTrack raadt de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

7. Wijzigingen

 • StudyTrack behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen

 

8. Informatie

 • Voor vragen over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via service@studytrack.nl of 070 -322 94 81.